Köpvillkor

Standardavtal vid köp från Solia Energi

 

1 Allmänt

1.1 Tillämplighet

Villkoren i detta avtal är tillämpliga vid konsumentköp från Solia Energi via soliaenergi.se. Avtalsparterna är Solia Energi AB (org.nr. 559399-36100) respektive den konsument i vilkens namn i beställningen görs (beställaren).

1.2 Beställningar för näringsändamål

Beställaren är skyldig att upplysa Solia Energi om de beställda produkterna är avsedda att användas helt eller till övervägande del i näringsverksamhet. För sådana beställningar som inte huvudsakligen faller utanför beställarens eller någon annans näringsverksamhet är dessa avtalsvillkor ej gällande mellan parterna.

1.3 Avtalets ingående

Annonsering via soliaenergi.se är att betrakta som utbud, och Solia Energi är därmed inte bundna av annonserna. Varje beställning ska i stället hanteras som ett anbud från beställaren, vilka accepteras genom att Solia Energi skickar en orderbekräftelse (accept) till beställaren. Först vid erhållen orderbekräftelse uppstår ett bindande köpeavtal mellan parterna.

2 Pris

2.1 Prissättning

Det pris som ska gälla vid köp från Solia Energi är, om det inte varit föremål för individuell förhandling, det pris som annonserats på soliaenergi.se. Alla priser på Solia Energis hemsida gäller i Svenska kronor (SEK), och inkluderar mervärdesskatt (moms) om inget annat framgår i det enskilda fallet.

2.2 Felskrivningsförbehåll

Solia Energi förbehåller sig rätten att efter genomförd beställning invända mot eventuella felskrivningar avseende prissättning. Beställaren ska då utan oskäligt dröjsmål underrättas om felskrivningen. Om en felskrivning av pris har ägt rum har beställaren rätt att välja mellan att frånträda köpet eller fullfölja köpet till det justerade priset.

3 Leverans

3.1 Tid

Solia Energi ska göra sitt yttersta för att varje beställning ska avlämnas inom två månader. Upp till en månads fördröjning därefter ska dock inte medföra att Solia Energi är i dröjsmål.

3.2 Plats

Leveranser enligt detta avtal ombesörjs av DHL på uppdrag av Solia Energi, och fram tills det att varorna avlämnats ansvarar Solia Energi för eventuella fraktskador på varorna gentemot beställaren. Avlämnande sker vid angiven tomtgräns om inget annat har avtalats. OBS; Leverans sker enbart till adresser inom Sverige.

3.3 Kostnader

Beställaren svarar för samtliga fraktkostnader före avlämnandet i enlighet med beställningens fraktkostnad. Fraktkostnaden finns specificerad i beställningen. I det fall merkostnader uppstår för att en leverans försenas, och förseningen beror på ett förhållande på beställarens sida, svarar beställaren för merkostnaderna. Beställaren svarar också för fraktkostnader efter avlämnandet om inte dessa kostnader grundar sig i en lagenlig hävning eller omleverans.

3.4 Beställares upplysningsplikt

En beställare är i samband med beställningen skyldig att upplysa Solia Energi om leveranstiden är av väsentlig betydelse för honom eller henne.

3.5 Fraktsätt

Solia Energi har avtal med DHL, de sköter all frakt från vårt lager i Sverige till dig som kund.

4 Avbeställningsrätt

4.1 Avbeställningar

Beställaren har avbeställningsrätt för sin order fram tills det att produkten avlämnats. En avbeställning ska meddelas Solia Energi omgående. Beställaren behöver då inte erlägga någon köpeskilling, men kan däremot bli skadeståndsskyldig.

4.2 Ersättning av skada på grund av avbeställning

Om beställaren utnyttjar sin avbeställningsrätt blir han skadeståndsskyldig gentemot Solia Energi. Skadeståndet ska omfatta ersättning för (1) kostnader som Solia Energi har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del dessa inte kan tillgodogöras på annat sätt, (2) andra kostnader till följd av avbeställningen, och (3) övrig skälig förlust med hänsyn till varans pris, tidpunkten för avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

5 Skadestånd

5.1 Förlust i näringsverksamhet

Skadeståndsansvar för Solia Energi ska under inga omständigheter omfatta förlust i näringsverksamhet.

6 Rätt att frånträda avtalet under särskilda omständigheter

6.1 Force majeure

Solia Energi har rätt att frånträda detta avtal utan straff eller ersättningsansvar om Solia Energis förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal hindras eller försvåras av någon form av krig, krigsfara, terrorism, farsot, blockad, strejk, arbetsplatsolycka, naturkatastrof eller därmed jämförlig krissituation som är utom säljarens kontroll. Detsamma gäller om nya bindande regler tillkommer efter att köpet ingåtts, om reglerna har den nu beskrivna följden. Med ”försvåras” avses även det fall att orimligt höga merkostnader skulle uppstå till följd av nu nämnda eller därmed jämförliga händelser.